Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vakantiehuisbuitenland.com?
Inhoud?
Artikel 1. Algemene bepalingen ................................................................................................ 1
Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst? ............................................................................ 1
Artikel 3. Aankomst en vertrek ................................................................................................. 1
Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen? ...................................................................................... 2
Artikel 5. Het gebruik van de vakantiewoning .......................................................................... 2
Artikel 6. Wat zijn onze verplichtingen? .................................................................................... 2
Artikel 7. Wat zijn de kosten? ................................................................................................... 3
Artikel 8. Hoe betaalt u? ............................................................................................................ 3
Artikel 9. Wat gebeurt er bij annulering, be?indiging of wijziging van de overeenkomst? ...... 3
Artikel 10. Wie is waarvoor aansprakelijk? ............................................................................... 4
Artikel 11. Klachten en geschillen ............................................................................................. 4
Artikel 12. Toepasselijk recht .................................................................................................... 4

Artikel 1. Algemene bepalingen?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Vakantiehuisbuitenland.com en u, de klant. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.?
2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig.?
3. Met het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van boekingen via de internetsite van Vakantiehuisbuitenland.com, wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.?

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst??
1. Vakantiehuisbuitenland.com informeert u over het huurobject, de prijzen en de voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en in de mailingen van Vakantiehuisbuitenland.com zijn inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.?
2. Nadat u het boekingsformulier op de website van Vakantiehuisbuitenland.com volledig heeft ingevuld en heeft verstuurd en nadat een bevestiging van de boeking door de tussenpersoon van Vakantiehuisbuitenland.com aan u is verstuurd, ontvangt u een factuur van de tussenpersoon van Vakantiehuisbuitenland.com.?
3. Na vooruitbetaling van de huursom is de boeking definitief en wordt het vakantiehuis voor de betreffende periode gereserveerd. Na ontvangst van de aanbetaling is een huurovereenkomst tot stand gekomen. U ontvangt hiervan een bevestiging.?
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de overeenkomst gelden alleen wanneer dit schriftelijk tussen u en de tussenpersoon van Vakantiehuisbuitenland.com is afgesproken. Als een wijziging leidt tot hogere kosten, mag de tussenpersoon van Vakantiehuisbuitenland.com dit doorberekenen aan u.?
5. De tussenpersoon van Vakantiehuisbuitenland.com mag een borgsom aan u in rekening brengen. De borgsom bedraagt ? _150.00.?
Artikel 3. Aankomst en vertrek in overleg met tussenpersoon?
1. Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging.?
2. Aankomst: tussen 14.00 en 18.00 uur Vertrek: voor 10.00 uur?
3. Bij aankomst controleert u: a. of de vakantiewoning en de directe omgeving veilig zijn; b. of de vakantiewoning en de inventaris compleet en onbeschadigd zijn.?
4. Vakantiehuisbuitenland.com en de tussenpersoon verzoekt u het verwachte tijdstip van vertrek aan haar door te geven zodat de woning samen met u kan worden ge?nspecteerd.?

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen??
1. U moet alle gegevens, die Vakantiehuisbuitenland.com en de tussenpersoon nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Vakantiehuisbuitenland.com of tussenpersoon te overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Vakantiehuisbuitenland.com of de tussenpersoon de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.?
2. Als u vindt dat er sprake is van een onveilige situatie, dan stelt u Vakantiehuisbuitenland.com en/of de tussenpersoon hiervan onmiddellijk in kennis. U geeft Vakantiehuisbuitenland.com en/of de tussenpersoon een redelijke tijd om de situatie in orde te maken.?

Artikel 5. Het gebruik van de vakantiewoning?
1. In de vakantiewoning is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van Vakantiehuisbuitenland.com. Uitsluitend de in de boeking genoemde personen zijn gerechtigd om in de vakantiewoning te overnachten.?
2. Overnachting van bezoekers is alleen toegestaan als u hiervoor vooraf toestemming heeft gekregen van Vakantiehuisbuitenland.com en/of de tussenpersoon. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Het is niet toegestaan personen in de vakantiewoning toe te laten, anders dan uzelf en eventueel door u aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. U bent verantwoordelijk voor alle genoemde personen.?
3. Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen komt er onmiddellijk een einde aan de overeenkomst en wordt aan u de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. U bent verplicht het volledige huurbedrag te voldoen. Na ontbinding is het Vakantiehuisbuitenland.com en/of de tussenpersoon toegestaan om de vakantiewoning aan een ander te verhuren.?
4. Het is niet toegestaan om afgesloten ruimtes te openen.?
5. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, moet u dit binnen 24 uur na aankomst melden aan Vakantiehuisbuitenland.com en/of tussenpersoon van Vakantiehuisbuitenland.com zal haar uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.?
6. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door u netjes en ?bezemschoon? opgeleverd. Dit houdt in: a. alles schoon afgewassen, afgedroogd en in de kasten geplaatst; b. vuilniszakken in de container, lege flessen en oud papier op de daarvoor bestemde plaats; c. dekbedden en linnengoed aan het voeteneinde; d. koelkast leeg en schoon; e. alle eten- en drinkwaren verwijderd; f. verplaatst meubilair op de originele plaats.?
7. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar/beheerder te worden gemeld.?
8. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos.?

Artikel 6. Wat zijn onze verplichtingen??
1. De borgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek uit de vakantiewoning teruggestort. Van de borgsom worden eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie afgetrokken. De eventuele aftrek moet redelijk zijn en wordt beoordeel door Vakantiehuisbuitenland.com.?
2. Vakantiehuisbuitenland.com of tussenpersoon zorgt ervoor dat de vakantiewoning op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan u beschikbaar wordt gesteld.?
3. Vakantiehuisbuitenland.com en de tussenpersoon zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Vakantiehuisbuitenland.com en tussenpersoon behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.?

Artikel 7. Wat zijn de kosten??
1. In de overeenkomst is de door u te betalen huurprijs vastgelegd.?
2. Vakantiehuisbuitenland.com heeft het recht om in de contractperiode de prijs te verhogen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Vakantiehuisbuitenland.com met zich meebrengen.?

Artikel 8. Hoe betaalt u??
1. Vakantiehuisbuitenland.com of de tussenpersoon verstuurt u rechtstreeks een factuur. Het resterende bedrag (na aftrek van de aanbetaling van de factuur moet u uiterlijk ??n maand voor aanvang van de huurperiode hebben overgemaakt. Betaling kan per bank geschieden. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Vakantiehuisbuitenland.com of van tussenpersoon.?
2. Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer NL82RABO012540522, ten name van G.W.M. Heijens e/o onder vermelding van het factuurnummer, of op het nummer van de tussenpersoon. Artikel 9. Wat gebeurt er bij annulering, be?indiging of wijziging van de overeenkomst? 1. Een boeking kan door u alleen worden gewijzigd als Vakantiehuisbuitenland.com of tussenpersoon hier toestemming voor geeft. 2. Als u de boeking geheel of gedeeltelijk wilt annuleren, moet u dit schriftelijk (per post of per e-mail) doen. Voor annuleringen geldt: a. aanbetalingen worden niet terugbetaald; b. bij annulering tot 21 dagen voor de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht; c. bij annulering vanaf de 21ste dag tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. Vakantiehuisbuitenland.com en de tussenpersoon raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.?
3. Als u op een later tijdstip aankomt of eerder vertrekt, blijft de volledige huurprijs verschuldigd.?
4. Vakantiehuisbuitenland.com of tussenpersoon kan onder omstandigheden de boeking annuleren. Vakantiehuisbuitenland.com of tussenpersoon stelt u hiervan onmiddellijk op de hoogte.?
5. Vakantiehuisbuitenland.com of de tussenpersoon kan de overeenkomst in ieder geval be?indigen: a. bij het niet (tijdig) betalen van de huurprijs, u verkeert dan direct in verzuim. Voor de betaalde en nog te betalen bedragen geldt het geen in het voorgaande in artikel 9 lid 2 is opgenomen. Als Vakantiehuisbuitenland.com kosten moet maken of heeft moeten maken, dan mag zij deze bij u in rekening brengen; b. bij overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de huiseigenaar of hun naaste familie, het reeds betaalde zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort; c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de vakantiewoning onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de vakantiewoning en het ongeoorloofd toelaten van personen. Als dit aan u te wijten is, zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden. Als dit niet aan u te wijten is, zal het reeds betaalde binnen 10 werkdagen worden teruggestort;?
6. Vakantiehuisbuitenland.com of de tussenpersoon is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van de be?indiging van de overeenkomst.?

Artikel 10. Wie is waarvoor aansprakelijk??
1. Vakantiehuisbuitenland.com en de tussenpersoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a. diefstal, verlies of schade, welke u is overkomen tijdens of door de huur van en het verblijf in de vakantiewoning; b. het niet werken van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning; c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van de vakantiewoning, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de vakantiewoning.?
2. De informatie op de internetsite wordt door Vakantiehuisbuitenland.com met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Vakantiehuisbuitenland.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.?
3. Vakantiehuisbuitenland.com zal zich inspannen om aan u correcte informatie te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.?
4. Als u de vakantiewoning verlaat, ook voor korte tijd, moet u de vakantiewoning afsluiten. U bent aansprakelijk voor al het verlies en/of schade aan de vakantiewoning en de inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van uw handelen of nalaten of handelen of nalaten van derden die met uw toestemming in of rondom de vakantiewoning zijn. Bij onjuist gebruik of het onjuist achterlaten van de vakantiewoning zullen de kosten aan u worden doorberekend. 5. In de vakantiewoning mag niet gerookt worden. Ontstaat er brand door nalatigheid, dan zult u aansprakelijk worden gesteld voor de schade.?

Artikel 11. Klachten en geschillen?
1. Bent u niet tevreden? Wij stellen het op prijs als u ons dat direct laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Vakantiehuisbuitenland.com zal zich inspannen om uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.?
2. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan moet de klacht uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in de vakantiewoning bij Vakantiehuisbuitenland.com worden ingediend.?
3. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te ?s-Hertogenbosch. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na ??n jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. Artikel 12. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Opmerkingen
Beveiliging